Розглянемо питання доплати за понаднормовий стаж на конкретному прикладі: Як визначається розмір доплати за понаднормовий стаж мені, не­працюючому пенсіонеру, якщо трива­лість мого страхового стажу становить 44 роки?

       Абзацом другим частини першої стат­ті 28 Закону України «Про загальнообо­в’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) передбачено, що за кож­ний повний рік страхового стажу понад 35 років (25 років у разі призначення пен­сії до 01.10.2011) чоловікам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пен­сії, обчисленої відповідно до статті 27 За­кону, але не більш як на 1% від мінімаль­ного розміру пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком вста­новлюється на рівні прожиткового мініму­му для осіб, які втратили працездатність, ви­значеного законодавством із 01.12.2016 на рівні 1247,00 грн, за наявності в чолові­ків 35 років страхового стажу (25 — у разі призначення пенсії до 01.10.2011).

Таким чином, якщо пенсію Вам призна­чено до 01.10.2011 і після цієї дати Ви не зверталися з приводу її перерахунку відпо­відно до частини четвертої статті 42 Зако­ну з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, то Ваш понаднормовий стаж становитиме 19 років (44 – 25).

Частиною третьою статті 42 Закону визна­чено, що 2016 року в разі збільшення розмі­ру прожиткового мінімуму для осіб, які втра­тили працездатність, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 За­кону, крім пенсіонерів, які працюють (здійс­нюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожитко­вого мінімуму. Пенсіонерам, які працюють або провадять зазначену діяльність, перера­хунок пенсії здійснюється після звільнення з роботи або припинення такої діяльності з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визна­ченого законодавством на дату звільнення з роботи чи припинення такої діяльності.

Враховуючи зазначене та оскільки ста­ном на 01.12.2016 Ви не працювали, і як­що розмір Вашої пенсії, обчислений від­повідно до статті 27 Закону, більший за 1247,00 грн, доплата за понаднормовий стаж становить 236,93 грн (1247,00 х 19%). Якщо ж розмір Вашої пенсії, обчислений відповідно до cтатті 27 Закону, менший за 1247,00 грн, наприклад, 1045,00 грн, то доплата за понаднормовий стаж має ста­новити 198,55 грн (1045 х 19%).

Теги: