УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА

демократичне скликання

( перша сесія)

 

РІШЕННЯ

від  22 грудня 2020 року № 41-І/20

м. Коломия

 

Про районний бюджет

на 2021 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

 1. 1. Визначити на 2021 рік:

доходи районного бюджету у сумі  113000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 101000 гривень, доходи спеціального фонду районного  бюджету – 12000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  районного бюджету у сумі 113000 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 101000 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 12000 гривень,  згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі  200 гривень, що складає 0,002  відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у сумі 1000 гривень, що  складає 0,001 відсотка  видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 2  до цього рішення.
 2. Надати право районній державній адміністрації, в особі фінансового управління райдержадміністрації, здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів у період між сесіями Коломийської районної ради, відповідно до частини сьомої  статті 108  Бюджетного кодексу України.
 3. Уповноважити голову районної ради (І. Угрин) у випадках надання міжбюджетних трансфертів з бюджетів різних рівнів укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними  місцевими радами.
 4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021рік:                     1) до доходів  належать надходження, визначені статтею 64-1 Бюджетного кодексу України, та  трансферти, визначені статтями 101, 104 Бюджетного кодексу України;

2)   джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4 частини 1  статті  15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів  з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду районного бюджету.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2021 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування  є надходження, визначені  пунктом  4  частини 1  статті  15  Бюджетного кодексу України та кошти, які передаються з іншої частини бюджету;

3) у частині кредитування є повернення кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.

 1. Затвердити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України,  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

соціальне забезпечення;

оплата енергосервісу;

фундаментальні дослідження, прикладні та науково – технічні розробки;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за          рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.Кравчук) в межах поточного бюджетного періоду, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі фінансового управління райдержадміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного  бюджету забезпечити:

1)  затвердження паспортів бюджетних програм протягом  45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)  ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, здійснювати управління  бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,  координувати роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  доступність інформації  про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими  Міністерством фінансів України, до 15  березня 2021 року;

оприлюднити, шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах,  паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством  України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених  відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. 11. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання районного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного  кодексу України, а саме:

відповідно до пунктів 8, 10 статті 23 та пункту 7 статті 108 Бюджетного кодексу України, делегувати районній державній адміністрації право здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків,  з  подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 1. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються на 01.01.2021 року у міжсесійний період здійснюється спільними розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради, погодженими постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
 2. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Кравчук), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації, приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету, з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
 3. 1 Рішення набирає  чинності з 1 січня 2021 року.
 4. Додатки 1 – 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Коломийській районній раді забезпечити опублікування   цього рішення, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного   кодексу  України, а саме  в десятиденний термін  з дня його прийняття.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

Заступник голови районної ради                          Дмитро Самуляк

 

Додаток 1
до рішення  Коломийської районної  ради
“Про  районний  бюджет на 2021 рік”
  від  22 грудня 2020 року № 41-І/20
ДОХОДИ

районного бюджету Коломийського району  на 2021 рік

09307200000
код бюджету (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
20000000 Неподаткові надходження 113 000 101 000 12 000 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 100 000 100 000 0 0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 100 000 100 000 0 0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 100 000 100 000 0 0
24000000 Інші неподаткові надходження 1 000 1 000 0 0
24060000 Інші надходження 1 000 1 000 0 0
24060300 Інші надходження 1 000 1 000 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 12 000 0 12 000 0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 12 000 0 12 000 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 12 000 0 12 000 0
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 113 000 101 000 12 000 0
X Разом доходів 113 000 101 000 12 000 0
Керуюча справами виконавчого
апарату районної ради                                                          Марія Сарахман

 

 

Додаток 2
до рішення  Коломийської районної  ради
“Про районний  бюджет на 2021 рік”
  від  22 грудня 2020 року № 41-І/20
РОЗПОДІЛ
видатків  районного  бюджету  Коломийського району на 2021 рік
О9307200000
код бюджету (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000  Коломийська районна рада 100 000 100 000 81 900 0 0 12 000 0 12 000 0 7 000 0 112 000
0110000   Коломийська районна рада 100 000 100 000 81 900 0 0 12 000 0 12 000 0 7 000 0 112 000
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 100 000 100 000 81 900 0 0 12 000 0 12 000 0 7 000 0 112 000
3700000 Фінансове управління Коломийської РДА 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
3710000 Фінансове управління Коломийської РДА 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
3718700 8700 0133 Резервний фонд 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
3718710 8700 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 1 000 0 1 000
X X X УСЬОГО 101 000 100 000 81 900 0 0 12 000 0 12 000 0 7 000 0 113 000
Керуюча справами виконавчого
апарату районної ради                                                                                                 Марія Сарахман
Теги: