Положення про президію

УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА
восьме демократичне скликання
(перша сесія )

РІШЕННЯ
від  22 грудня 2020 року № 19-І/20
м. Коломия

Про Положення про президію
районної ради

 Відповідно до п.3 статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про президію районної ради (додається).

Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від  10.12.2015 року № 9-І/15 „Про положення про президію районної ради”.

 1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Заступник голови районної ради                          Дмитро Самуляк

Додаток до
рішення районної ради
від  22 грудня 2020 року № 19-І/20

 П о л о ж е н н я
про президію районної ради

 1. З а г а л ь н і п о л о ж е н н я
 • Президія районної ради (далі – президія) утворюється відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 • Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії ради, і діє протягом строку повноважень районної ради.
 • Рішення президії мають дорадчий характер.
 1. С к л а д п р е з и д і ї

2.1. До складу президії входять:

 • голова ради – голова президії;
 • заступник голови ради – заступник голови президії;
 • голови постійних комісій;
 • уповноважені представники депутатських груп і фракцій – члени президії;

2.2. Зміни у складі президії вносяться на сесіях районної ради.

 1. О с н о в н і з а в д а н н я   п р е з и д і ї

  3.1. Основним завданням президії є прийняття на її засіданнях рекомендаційних рішень стосовно питань, які віднесені до компетенції районної ради.

 1. П р о в е д е н н я з а с і д а н н я   п р е з и д і ї

4.1. Засідання президії скликається головою ради або його заступником залежно від потреби і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина членів від її загального складу.

4.2. На засідання президії можуть запрошуватися фахівці, працівники підприємств, організацій, установ, органів представницької та виконавчої влади району.

4.3. Рішення президії приймається більшістю голосів від її загального складу і підписується головою президії.

4.4. За розпорядженням голови ради та райдержадміністрації можуть проводитись спільні  засідання президії районної ради та колегії при голові райдержадміністрації.

4.5. На засіданнях президії ведеться протокол, який підписується головою президії.