Регламент ради

22.12.2020
(затверджений рішенням районної ради від 22.12.2020; із змінами, рішення районної ради від 27.10.2022)

РЕГЛАМЕНТ
Коломийської районної ради VІІІ демократичного скликання

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1

1. Коломийська районна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ Коломийського району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними радами. Районна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

2. Загальний склад ради становить 42 депутати, яких обрано виборцями Коломийського району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Третина від загального складу ради – 14 депутатів, дві третини – 29 депутатів, більшість від загального складу ради – 22 депутати.

3. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу ради входитиме менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

4. Строк повноважень ради закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

5. Депутати районної ради представляють інтереси всіх територіальних громад Коломийського району.

Стаття 2

Регламент ради (далі – Регламент) встановлює порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

Регламент затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради не пізніше як на другій сесії.

Питання дотримання Регламенту належать до повноважень постійної комісії ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, зв’язків з правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції.

Під час пленарного засідання ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та постійну комісію ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, зв’язків з правоохоронними органами, люстрації та протидії корупції.

Стаття 3

1. Рада здійснює свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі.

2. Участь депутатів у роботі постійних комісій, до складу яких вони входять і пленарних засідань ради є обов’язковою.

3. Безперервність і ефективність діяльності ради забезпечується виконанням своїх повноважень голови та керівництва ради, президії ради, постійних комісій, усіх депутатів, а також роботою сесій та виконавчого апарату ради.

Стаття 4

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Рішення ради, ухвалені в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Коломийського району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Стаття 5

1. Діяльність ради, її органів здійснюється відкрито і гласно з урахуванням громадської думки, шляхом колективного, вільного обговорення та вирішення питань.

2. Гласність у роботі ради забезпечується шляхом доступу громадян на засідання ради, засідання президії ради, постійних комісій та робочих груп в установленому законом порядку, а також шляхом розміщення інформації про роботу ради на офіційному веб-сайті ради та у ЗМІ.

Стаття 6

1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні, за офіційним запрошенням, гості й посадові особи.

2. Голова ради чи інші посадові особи, за дорученням голови, можуть запросити за власною ініціативою або пропозицією відповідної постійної комісії, державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на якому розглядається питання, що опрацьовується галузевою комісією та стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.

3. Голова засідання повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням чи викликом.

Стаття 7

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення про проведення закритого пленарного засідання приймається більшістю голосів депутатів ради присутніх на пленарному засіданні ради.

На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною. Рішення щодо необхідності присутності таких осіб приймається більшістю голосів депутатів ради присутніх на пленарному засіданні. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

Стаття 8

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку організації засідання і не мають права без дозволу голови засідання висловлювати своє ставлення до порушених питань. У разі недотримання порядку вони, на вимогу голови засідання, можуть бути виведені з приміщення.

Стаття 9

Діяльність ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови ради, президії ради, депутатських фракцій та груп, постійних комісій, депутатів, а також голови районної державної адміністрації та затверджується радою.

Розділ 2. Сесії Коломийської районної ради

Глава 2.1. Сесія ради

Стаття 10

Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія; вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 11

1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Тривалість сесії визначається радою. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2. Сесії є черговими і позачерговими.

Стаття 12

1. У залі, де проводяться пленарні засідання ради, встановлюється Державний Прапор України та символіка Коломийського району Івано-Франківської області.

2. Пленарні засідання ради розпочинаються і закінчуються музичним виконанням Державного Гімну України.

3. Засідання ради ведуться державною мовою.

Стаття 13

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (22) депутатів від загального складу ради.

Стаття 14

1. Рада проводить пленарні засідання в сесійній залі Коломийської районної ради за адресою: вулиця Верещинського, 17, місто Коломия, Івано-Франківська область або в іншому місці, визначеному в розпорядженні про скликання сесії ради.

2. Засідання ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради в установленому Регламентом порядку.

3. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата Коломийської районної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі.

4. Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання в сесійній залі Коломийської районної ради за адресою: вулиця Верещинського, 17, місто Коломия, Івано-Франківська область (у сесійній залі на другому поверсі), чи у визначеному місці при проведенні сесійного засідання поза межами сесійної зали.

5. Дані письмової реєстрації є підставою для офіційного визнання присутності депутата на пленарному засіданні.

6. Дані письмової реєстрації є підставою для ухвалення рішення про відкриття пленарного засідання ради. Після початку засідання ради, а також після завершення кожної перерви, голова засідання оголошує реєстрацію депутатів.

7. У разі потреби, за дорученням голови ради, може проводитися перереєстрація депутатів під час пленарного засідання ради.

8. Інформація про присутність депутатів на сесійному засіданні ради відображається на офіційному веб-сайті Коломийської районної ради та може оприлюднюватись у засобах масової інформації.

9. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це голову ради або виконавчий апарат ради, який доводить цю інформацію до відома керівництва ради.

Глава 2.2. Порядок проведення І сесії новообраної ради

Стаття 15

Першу сесію новообраної ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 16

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії.

2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість депутатів від загального складу ради, голова засідання оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.

3. Голова районної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів.

4. Після оголошення підсумків виборів, голова районної виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги.

5. Від імені ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат ради, тримаючи руку на Конституції України та Святому Євангелії. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

Новообрані депутати складають таку присягу:

“Я, _____________________ приступаючи до виконання повноважень депутата Коломийської районної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати обов’язки депутата, неухильно захищати інтереси територіальних громад Коломийського району.”

Стаття 17

1. Для підготовки проведення І сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається винести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової ради, за участю голови районної виборчої комісії та керуючого справами ради створюють підготовчу групу.

2. Підготовча група формується пропорційно до отриманих політичною партією депутатських місць у новообраній раді. Пропозиції кандидатур до складу підготовчої групи подають районні організації політичних партій. Група обирає голову та секретаря, засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.

3. За 5 днів до початку І сесії підготовча група подає голові районної виборчої комісії проект порядку денного, обов’язковими питаннями якого повинні бути: обрання голови ради, заступника голови, утворення постійних комісій ради та обрання членів комісій. Повноваження підготовчої групи закінчуються після обрання голови ради.

4. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Глава 2.3. Про порядок обрання голови та заступника (заступників) голови ради

Стаття 18

1.Обрання голови та заступника (заступників) голови ради проводиться шляхом таємного голосування у сесійній залі.

2.Кандидатури на посаду голови вносяться депутатами.

3.Кандидатуру (кандидатури) заступника (заступників) вноситься за поданням голови ради.

4.Кандидати на посаду можуть заявити про самовідвід перед їх включенням у список для таємного голосування.

Самовідвід приймається радою без голосування.

Кандидат на посаду може зняти свою кандидатуру і перед повторним голосуванням (другим туром).

5.Кожен із кандидатів має право на виступ, тривалість якого не повинна перевищувати 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 10 хвилин.

Обговорення висунутих кандидатів на посаду – не більше трьох виступів в обговоренні кожної кандидатури тривалістю до 5 хвилин кожен.

6. Для проведення таємного голосування з обрання голови та заступника (заступників) голови ради, рішенням ради утворюється тимчасова лічильна комісія (по одному представнику від кожної політичної сили представленої у раді).

7.Засідання тимчасової лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії. За підсумками засідання тимчасова лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.

8.Тимчасова лічильна комісія на своєму засіданні:

  • обирає голову, заступника та секретаря;
  • розробляє форму та текст бюлетеня для таємного голосування;
  • оформляє протокол про результати голосування депутатів за кандидатуру голови та заступника (заступників) голови ради.

9.Рішення тимчасової лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

10.Голова тимчасової лічильної комісії доводить до відома депутатів порядок обрання голови та заступника (заступників) голови Коломийської районної ради, визначений цим Регламентом.

11.До бюлетеня для голосування вносяться прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів) в алфавітному порядку. На бюлетенях ставляться підписи голови, заступника та секретаря тимчасової лічильної комісії та печатка Коломийської районної ради.

11.1 За рішенням ради можливе пакетне голосування з обрання заступників голови ради.

11.2. Для цього до бюлетеня для голосування вносяться прізвища, імя та по батькові запропонованих кандидатів.

11.3. У разі пакетного голосування на посади заступників голови районної ради, депутат голосує одночасно за кандидатів, для чого робить позначку (+, v чи ін.), яка однозначно засвідчує його волевиявлення у квадраті проти прізвищ кандидатів, яких підтримує, або проти запису “Не підтримую кандидатів”.

12. У сесійній залі після надання присутнім депутатам для огляду опечатується печаткою ради скринька для таємного голосування. У скриньку опускається контрольний лист із зазначенням назви ради, № скликання, № сесії, питання, з якого проводиться голосування, дати голосування. Контрольний лист підписується головою, заступником голови, секретарем та усіма членами тимчасової лічильної комісії. Їх підписи засвідчуються печаткою Коломийської районної ради. На контрольному листі може бути зазначено про відмову присутнього на засіданні члена комісії підписатись на контрольному листі.

13. Усі депутати зобов’язані голосувати особисто. Черговість голосування депутата визначається його порядковим номером у списку для голосування, який складається в алфавітного порядку.

14.Кожному депутатові ради членами тимчасової лічильної комісії видається один бюлетень для голосування, про що голосуючий розписується у списку для голосування.

Перед видачею бюлетеня депутат залишає свій мобільний телефон на столі комісії. Будь-яке фотографування в кабіні для голосування забороняється.

15.Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетеня забороняється присутність інших осіб.

16. Депутат може голосувати тільки за одного кандидата, крім випадків передбачених п.11.1-11.3 статті 18 цього Регламенту, для чого робить позначку (+, v чи ін.), яка однозначно засвідчує його волевиявлення у квадраті проти прізвища відповідного кандидата, якого підтримує, або проти запису “Не підтримую жодного кандидата”.

17. Депутат не має права порушувати таємницю голосування, демонструючи заповнений бюлетень іншим особам.

18. Контроль за голосуванням біля кабін для голосування, а також виборчої скриньки здійснюється членами тимчасової лічильної комісії.

19. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка; у яких голосуючим не зроблено жодної позначки; у яких зроблено позначки у квадратах напроти прізвищ більш як одного кандидата; у яких зроблено позначки у квадратах напроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: “Не підтримую жодного кандидата”, а також бюлетень, де крім однієї позначки у квадраті навпроти прізвища є будь-яка інша відмітка, яка дає можливість встановити результат голосування депутата. Бюлетень, на якому буде будь-яка зайва позначка з лицьової або зворотної сторін, вважається недійсним.

20. Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні. У разі виявлення порушень порядку проведення виборів тимчасова лічильна комісія інформує про це сесію, яка приймає відповідне рішення.

21. Тимчасова лічильна комісія погашає невикористані виборчі бюлетені шляхом відрізання верхнього лівого кута бюлетеня. Ці бюлетені вважаються невикористаними і їх запаковується в окремий пакет, на якому робиться напис “Невикористані бюлетені”, проставляється кількість невикористаних бюлетенів (цифрою і прописом), ставиться печатка і підписи усіх членів тимчасової лічильної комісії та дата і час пакування.

22. Виборча скринька відкривається на сцені сесійної зали, бюлетені висипаються на стіл, перевіряється контрольний лист.

23. Головою чи уповноваженим членом комісії зачитується кожен бюлетень.

24. Тимчасова лічильна комісія розкладає виборчі бюлетені окремо за кожного кандидата, залежно від волевиявлення, а також “Недійсні”. Підраховує кількість голосів.

25. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає окремий протокол про результати голосування у двох примірниках, один з яких передає до президії сесії, а інший залишається у голови тимчасової лічильної комісії. Протокол підписують усі члени тимчасової лічильної комісії.

26. Голова тимчасової лічильної комісії ознайомлює депутатів з результатами голосування.

27. Протокол лічильної комісії затверджується рішенням ради.

28. Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів від загального складу ради. У разі пакетного голосування з обрання заступників голови ради, обраними вважаються кандидати, які отримали більше половини голосів від загального складу ради.

29. Якщо в голосуванні на посаду голови ради брало участь лише дві кандидатури і жоден із кандидатів при першому голосуванні не отримав необхідної кількості голосів проводиться нове висунення кандидатур.

30.Якщо голосування на посаду голови ради було більше, ніж двох кандидатів, і жоден з них не отримав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. Якщо перед другим туром один із двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів, знімає свою кандидатуру, то проводиться голосування щодо однієї кандидатури, що залишилася.

31.У випадку, якщо за результатами голосування на посаду голови ради у другому турі жодна із кандидатур не отримає більше половини голосів від загального складу депутатів ради, проводяться повторні вибори голови ради.

32.У випадку, якщо за результатами голосування кандидат (кандидати) на посаду заступника (заступників) голови не отримає (отримають) більше половини голосів від загального складу депутатів ради, проводяться повторні вибори заступника (заступників) голови ради.

33.Після затвердження сесією результатів таємного голосування тимчасова лічильна комісія долучає бюлетені для таємного голосування до протоколу і направляє їх на зберігання у виконавчий апарат ради.

Глава 2.4. Чергові, позачергові сесії

Стаття 19

1. Сесії, крім першої, скликає голова ради.

2. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесію скликає заступник голови ради.

У цьому випадку сесія скликається:

– якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови Коломийської районної державної адміністрації;

– якщо голова ради не скликав сесію у строк, установлений статтею 11 цього Регламенту.

3. Сесія ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.

4. У разі якщо голова ради або заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради чи голови Коломийської районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину від загального складу ради або постійною комісією ради.

5. Сесія ради скликається для розгляду електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. Положення про порядок розгляду електронних петицій, адресованих Коломийській районній раді, затверджується рішенням ради, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Стаття 20

1. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим радою планом проведення сесій.

2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш як за 10 днів до чергової сесії шляхом повідомлення у засобах масової інформації. У виняткових випадках – не пізніше як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного.

3. Виконавчий апарат ради індивідуально та через засоби масової інформації повідомляє депутатів про час і місце проведення засідань ради та питань, які пропонуються до порядку денного.

Стаття 21

1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, голови Коломийської районної державної адміністрації. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради із зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

2. Позачергова сесія ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у п’ятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Повідомлення про проведення позачергової сесії здійснюється не пізніше ніж за 1 день до її відкриття.

3. Під час реєстрації депутатам видаються документи позачергової сесії ради.

4. У разі запровадження в Україні або на території Івано-Франківської області та/або Коломийського району режиму воєнного чи надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, рада збирається на позачергову сесію без скликання, у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі президія ради чи виконавчий апарат ради терміново повідомляють депутатів про місце засідань ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку ради, а в іншому приміщенні.

Глава 2.5. Лічильна комісія

Стаття 22

Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

Стаття 23

Лічильна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря та членів обирається радою з числа депутатів на весь період повноважень ради, в кількості не більше 7 осіб. Кожна політична сила у раді має право на представництво у лічильній комісії (по одному представнику).

Стаття 24

1. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

2. За підсумками засідання лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

Глава 2.6. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 25

Суб’єктами подання проектів рішень на розгляд ради виступають голова ради, постійні або тимчасові комісії ради, депутатські фракції та групи, депутат ради, голова районної державної адміністрації.

Стаття 26

1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення ради в правому верхньому куті слово “Проект”; вгорі з лівого боку бланку – назва рішення; нижче – текст проекту рішення, а якщо потрібно – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунком економічного ефекту від його прийняття.

2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:
– мотивувальної, – в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;
– резолютивної, – в якій конкретно і чітко формулюються заходи щодо рішення, вказуються виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
– завершальної, – в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі та висновки відповідних постійних комісій ради.

4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи) в такому порядку: 

  • автора (ініціатора) проекту;
  • голови відповідної галузевої постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій) (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проект рішення та прийняла висновки та рекомендації);
  • завідувача юридичного відділу виконавчого апарату ради;
  • керуючого справами виконавчого апарату ради;
  • заступника голови ради.

Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, обов’язковою є віза її керівника. У випадку, коли автором проекту є районна державна адміністрація, обов’язковими є візи керівника профільного структурного підрозділу адміністрації; юридичного структурного підрозділу адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

5. Проект рішення, яким передбачається здійснення фінансування, повинен бути завізований керівником структурного підрозділу з питань фінансів районної державної адміністрації.

6. Віза включає в себе назву посади візувача, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються так: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.

7. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть бути викладені на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до рішення.

Проекти рішень, які не відповідають вимогам цієї статті, не включаються до порядку денного пленарного засідання ради.

Стаття 27

При ухваленні невідкладних рішень на вимогу голови засідання ради за підтримки не менше як двох третин депутатів, присутніх на цьому засіданні, засідання відповідної постійної комісії з розгляду питання ініційованого головою засідання може бути проведене під час пленарного засідання. У цьому випадку на час відсутності в залі членів постійної комісії голосування не проводиться. За результатами такого засідання постійної комісії голова постійної комісії інформує раду про висновки з питання ініційованого головою засідання ради.

Стаття 28

1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, визначення остаточно його варіанта покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат ради. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради остаточного варіанта проекту рішення.

2. Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні, після розгляду його на засіданні профільної постійної комісії ради, погоджується з президією ради і пропонується головою засідання для формування порядку денного.

3. Депутат має право наполягати на винесенні ініційованого ним проекту рішення на розгляд сесії ради навіть при наявності негативного висновку чи рекомендації постійної комісії.

Стаття 29

1. У разі відповідності проекту рішення вимогам, встановленим у ст. 26 Регламенту, він подається на реєстрацію. При відсутності вимог, встановлених у ст. 26 Регламенту, виконавчий апарат ради пояснює суб’єкту подання проекту рішення зауваження та повертає проект рішення суб’єкту подання на доопрацювання.

2. Проект рішення ради та його електронна версія, всі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови ради, реєструються у виконавчому апараті ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються невідкладно, але не пізніше 1 (одного) робочого дня після реєстрації, на офіційному веб-сайті Коломийської районної ради.

3. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі та зберігаються у виконавчому апараті ради. Обговорення всіх проектів рішень у постійних комісіях закінчується за 10 днів до відкриття чергової сесії.

Депутат, який є ініціатором проекту рішення, зобов’язаний бути присутнім при розгляді його питання на засіданні відповідної галузевої постійної комісії. У разі відсутності депутата-ініціатора, зазначений проект рішення може не розглядатись.

4. Проект рішення, який подає депутат (група депутатів) з власної ініціативи, реєструється апаратом ради. Депутат чи його помічник-консультант спільно з апаратом ради забезпечує візування ініційованого проекту рішення в дводенний термін. Завізований проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коломийської районної ради невідкладно, але не пізніше одного робочого дня.

Стаття 30

Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради (у паперовому варіанті або шляхом надсилання на електронну пошту) проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії не пізніше як за 5 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках (позачергова сесія) – у день її відкриття.

Стаття 31

Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Глава 2.7. Порядок денний сесії ради

Стаття 32

1. Порядок денний чергової сесії ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарного засідання ради.

2. Проект порядку денного сесії ради погоджується президією ради, доводиться до відома депутатів та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коломийської районної ради не пізніше як за 7 календарних днів до відкриття чергової сесії.

3. Основою для формування порядку денного сесії є план роботи ради на рік.

Стаття 33

1. Президія ради організовує попередній розгляд питань порядку денного у термін, визначений у частині другій статті 32 цього Регламенту. До порядку денного президії вносяться лише ті питання, проекти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до ст. 26 цього Регламенту.

2. Відповідні постійні комісії ради подають на розгляд президії ради свої висновки і рекомендації щодо доцільності внесення чи невнесення до порядку денного сесії закріплених за ними питань.

3. До порядку денного сесії президія ради вносить лише ті питання, проекти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному веб-сайті Коломийської районної ради.

4. Пропозиції до порядку денного сесії, зареєстровані пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступної чергової сесії.

5. Президія ради формує черговість питань порядку денного сесії ради, виходячи з пріоритетних напрямків роботи ради.

Стаття 34

1. Проект порядку денного, сформований в спосіб визначений цим Регламентом, приймається депутатами за основу більшістю від загального складу ради.

2. Питання «Про депутатські запити» та «Про звернення районної ради» заслуховуються на початку кожного пленарного засідання.

3. До проекту порядку денного додатково можуть бути внесені питання, проекти рішень з яких завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті ради не пізніше як за 30 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному веб-сайті Коломийської районної ради. Дебати щодо внесення питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою (до хвилини на виступ). При внесенні до порядку денного питання депутат зобов’язаний назвати дату реєстрації проекту рішення на офіційному веб-сайті районної ради.

4. Рішення про внесення додаткових питань до взятого за основу порядку денного сесії приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

5. Рішення про вилучення питання з порядку денного сесії, взятого за основу, ухвалюється більшістю депутатів від загального складу ради.

6. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж у ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.

7. Проект порядку денного сесії обговорюють і затверджують в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

8. Сесія не може бути завершеною, якщо рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.

Глава 2.8. Пленарні засідання ради

Стаття 35

1. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.

Стаття 36

1. Пленарне засідання сесії розпочинається об 10 годині і триває до 17 години з обідньою перервою з 13 до 14 години. У разі необхідності сесія може продовжити свою роботу понад визначений Регламентом час лише за результатами голосування. Питання про перерву в пленарному засіданні в період роботи з 14 до 17 год. вирішується депутатами після півторагодинної роботи в сесійній залі.

2. На початку засідання (без внесення цього питання до порядку денного) відводиться до 15 хвилин для стислих (до двох хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати не проводяться. Після завершення встановленого часу, гарантоване право на виступ чи оголошення заяв і повідомлень, має один представник від політичних фракцій, члени яких ще не виступали.

3. У час пленарної роботи сесії відводиться не більше однієї годин для обговорення питань (у тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не ухвалюються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні є присутніми більше половини депутатів від загального складу ради. Час для таких обговорень відводиться після розгляду питань порядку денного.

4. Голова засідання робить оголошення про перерву в роботі та початок наступного пленарного засідання. У разі неможливості визначення дати проведення наступного пленарного засідання, за дорученням голови ради, апарат ради забезпечує повідомлення про дату та час початку такого засідання впродовж 5 робочих днів.

5. Сесія ради завершує роботу після розгляду всіх питань порядку денного.

Глава 2.9. Ведення пленарних засідань

Стаття 37

Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 38

Рішення ради (крім процедурних) ухвалюються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. Порушення цієї вимоги не дозволяється.

Стаття 39

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради.

2. У окремих випадках ці функції може здійснювати заступник голови ради або за рішенням ради один із депутатів ради.

3. Під час розгляду питання щодо особи голови засідання, голова засідання звільняє, відведене для нього місце в президії, і ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній у п.2 цієї статті.

Стаття 40

Голова засідання на пленарному засіданні ради:

– відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

– повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів відсутніх на засіданні з поважних причин, повідомляє про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

– вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, що надійшли на адресу сесії;

– організовує розгляд питань порядку денного;

– оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

– ставить запитання;

– почергово ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

– проводить голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

– оголошує записки, які надійшли на його ім’я;

– інформує про закінчення часу, відведеного для виступу та вживає заходи, визначені Регламентом, щодо припинення виступів промовців понад відведений для цього час;

– вживає заходів для дотримання порядку на засіданні;

– позбавляє права виступу особу, яка без дозволу голови засідання взяла слово;

– здійснює інші повноваження, визначені в цьому Регламенті.

Стаття 41

Голова засідання не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 42

1. Голова засідання має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

2. Голова засідання має право першочергово вносити ті пропозиції до проекту рішення (з питання котре обговорюється), котрі були підтримані постійною комісією ради.

Стаття 43

1. Голова засідання на свій розсуд та/або за пропозицією третини депутатів від загального складу ради, може оголосити проведення рейтингового голосування за ту чи іншу пропозицію, щоб з’ясувати, скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.

2. Рейтингове голосування проводиться без дебатів і здійснюються підняттям руки.

3. Рейтингове голосування – це послідовність кількох голосувань “за” щодо різних варіантів, які ставляться на голосування; кількість голосувань “за” окремим депутатом не обмежується.

4. Проведення рейтингового голосування не виключає можливості ухвалення рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 44

1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і голова засідання позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.

2. Якщо ж і після перерви в сесійній залі панує атмосфера, яка перешкоджає проведенню пленарного засідання, голова засідання оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного пленарного засідання.

Стаття 45

1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головою засідання; голова засідання може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.

2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це рада ухвалює без обговорення.

Стаття 46

На засіданні ради промовцеві забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватися з необговорюваного питання.

Стаття 47

Голова засідання на вимогу депутатів проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, за допомогою лічильної комісії.

Глава 2.10. Організація розгляду питання

Стаття 48

1. Питання порядку денного сесії ради розглядаються за стандартною, повною та скороченою процедурами, особливості застосування яких встановлені цим Регламентом.

2. Результатом розгляду проекту рішення може бути неприйняття проекту, прийняття його за основу або прийняття в цілому.

Стаття 49

1. Питання порядку денного сесії ради розглядаються за стандартною процедурою, за винятком випадків встановлених статтями 50, 51 цього Регламенту.

2. Стандартна процедура розгляду питань порядку денного сесії ради включає такі етапи:

– доповідь ініціатора розгляду питання або за його дорученням уповноваженого представника – до 5 хв.;

– співдоповідь голови профільної постійної комісії ради – до 2 хв.;

– виступ за схемою “два за і два проти” – до 2 хв.;

– запитання від кожної фракції, групи – до 1 хв.

Стаття 50

1. Повна процедура розгляду питання порядку денного сесії ради передбачає:

– доповідь ініціатора розгляду питання або за його дорученням уповноваженого представника – до 15 хв;

– співдоповідь голови профільної постійної комісії – до 5 хв;

– запитання до доповідача і співдоповідача і відповідей на них – до 10 хв;

– виступ в обговоренні по одному депутату від кожної фракції, групи – до 2 хв;

– виступ голови або уповноваженого представника фракції, групи – до 2 хв;

– голосування за проект рішення за основу;

– виступи депутатів з пропозиціями до проголосованого за основу проекту рішення – до 1 хв.

– виступи з мотивів голосування – до 1 хв, що стосуються виключно пропозицій до проголосованого за основу проекту рішення;

– голосування щодо пропозиції депутатів;

– виступ із заключним словом на вимогу ініціатора рішення – до 1 хв;

– голосування в цілому.

2. Повна процедура застосовується при розгляді звіту голови ради, питань щодо затвердження бюджету району та внесення змін до нього, затвердження та/або внесення змін до районних програм, питань про заслуховування звітів щодо виконання бюджету району та районних програм.

3. Розгляд питань, не передбачених частиною другою цієї статті, за повною процедурою можливий за умови прийняття відповідного рішення більшістю від загального складу ради.

4. Якщо список, тих хто бажає виступити, вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, голова засідання оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про продовження його обговорення.

Стаття 51

1. Рішення ради з розгляду будь-якого питання порядку денного може ухвалюватися за пропозицією голови засідання або депутатів за скороченою процедурою без обговорення, за винятком питань розгляд яких відбувається виключно за повною процедурою.

2. В разі відсутності зауважень депутатів щодо застосування скороченої процедури, на початку розгляду будь-якого питання порядку денного голова засідання ставить проект рішення на голосування депутатів за скороченою процедурою без обговорення в цілому.

3. У такому випадку ухвалюється спочатку пропозиція щодо розгляду питання порядку денного за скороченою процедурою без обговорення більшістю голосів від загального складу ради.

4. Після ухвалення пропозиції про скорочену процедуру розгляду питання, голова засідання вносить пропозицію підтримати проект рішення порядку денного, розгляд якого ухвалено розглядати за скороченою процедурою, без обговорення в цілому. При цьому, перед проведенням голосування в цілому, головою засідання озвучується лише назва питання порядку денного, його порядковий номер.

Стаття 52

Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, на прохання депутатів можуть бути додані до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату ради відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 53

1. На прохання депутата або за дорученням голови засідання час для виступу на засіданні може бути збільшений та/або продовжений, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

2. Якщо час виступу промовця, передбачений цим Регламентом, вичерпаний, то після двох попереджень голова засідання вимикає мікрофон.

Стаття 54

1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, то, після скороченого обговорення, рішення про це ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Рішення ради з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням однією третиною голосів депутатів від загального складу ради і заносяться до протоколу пленарного засідання.

Стаття 55

З одного і того ж питання депутат може мати один виступ в обговоренні і дати доповідачеві запитання. Право на повторний виступ мають голова, заступник голови ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських фракцій, груп.

Стаття 56

1. Промовцям на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2. Якщо промовець повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, голова засідання може звернутись до нього з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Стаття 57

Голові та заступникам голови районної державної адміністрації, голові Асоціації сільських, селищних голів району може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується їх діяльності або обговорюваного проекту рішення.

Стаття 58

Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за рішенням ради.

Стаття 59

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Голова засідання надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 60

1. Розгляд одного питання порядку денного без ухвалення рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

2. У випадку, якщо проект рішення ради не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, голова засідання за власною ініціативою або за результатами обговорення з головами депутатських фракцій вправі поставити питання про повернення до розгляду такого проекту рішення на цьому ж пленарному засіданні. Рішення про повернення до розгляду цього проекту рішення ухвалюється більшістю голосів від складу ради. За результатами голосування про повернення до розгляду проекту рішення його розгляд відбувається за скороченою процедурою та проводиться повторне голосування.

3. Питання про повернення до розгляду проекту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

Стаття 61

1. Якщо питання про повернення до розгляду проекту рішення, в порядку, визначеному статтею 60 цього Регламенту, не набрало необхідної кількості голосів депутатів ради, його повторне внесення на розгляд на цьому ж пленарному засіданні можливе лише за умови збору підписів депутатів, що становлять дві третини від загального складу ради.

2. За результатами збору підписів про повторне внесення питання про повернення до розгляду проекту рішення, що не набрав необхідної кількості голосів депутатів ради, відбувається його розгляд за скороченою процедурою та проводиться повторне голосування відповідно до Регламенту.

3. Пропозиція про повторне внесення питання про повернення до розгляду проекту рішення, що не набрало необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

4. Не допускається зміна назви проекту рішення, яке не набрало необхідної кількості голосів депутатів для внесення його на повторне голосування.

5. Якщо за результатами голосування проект рішення, в тому числі за повторним розглядом, передбаченим статтями 60, 61 цього Регламенту не набрав необхідної кількості голосів депутатів ради, такий проект рішення повертається ініціаторам для доопрацювання і може бути повторно винесений на чергові сесії ради.

Стаття 62

1. Під час обговорення будь-якого питання, але до моменту початку голосування, депутат може внести вмотивовану пропозицію про перерву у розгляді цього питання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція ухвалюється більшістю голосів від складу ради і ставиться на голосування без обговорення.

2. Перерва у розгляді питання ухвалена на пропозицію депутата відповідно до частини першої цієї статті не може тривати більше 10 хв. Після проведення голосування за основу будь якого проекту рішення взяття перерв не допускається.

3. Записи на виступ проводяться шляхом подання голові засідання відповідного письмового прохання. Голова засідання надає слово згідно зі списком та в окремому порядку на вимогу депутатських фракцій.

Стаття 63

На підставі вмотивованого звернення уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій, груп та голів постійних комісій голова засідання повинен оголосити перерву до 15 хвилин. Такі перерви надаються лише перед розглядом питання порядку денного. Ухвалення рішення про перерву у випадку коли почався розгляд будь-якого питання порядку денного відбувається лише відповідно до Регламенту.

Глава 2.11. Рішення ради

Стаття 64

1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто.

3. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішення ставляться на голосування головою засідання.

Стаття 65

1. Після завершення обговорення питання голова засідання оголошує про перехід до голосування з цього питання.

2. За умови відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення, оголошується про голосування за прийняття рішення в цілому.

3. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення з урахуванням вимог цього Регламенту. При цьому голосується про взяття проекту рішення за основу, а за прийняття пропозицій, доповнень і уточнень голосується в порядку їх надходження. Після цього голосується за прийняття проекту рішення в цілому.

4. У випадку, коли рішення неможливо ухвалити у зв’язку з розбіжністю пропозицій чи їх великою кількістю, рада може ухвалити рішення про перенесення розгляду питання на наступне пленарне засідання.

Стаття 66

1. Після оголошення голови засідання про початок голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. На підставі вмотивованої пропозиції лічильної комісії рада може ухвалити рішення про повторне голосування.

Стаття 67

1. Рада ухвалює рішення відкритим поіменним або таємним голосуванням.

2. Відкрите поіменне голосування проводиться зі всіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті.

3. Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою електронної системи голосування, а в разі її несправності чи відсутності – шляхом підняття депутатами рук і підрахунку голосів лічильною комісією. Результати голосування оприлюднюються в сесійній залі шляхом оголошення головою лічильної комісії. 4. Відкрите поіменне голосування може проводитись і шляхом персонального озвучення своєї позиції кожним депутатом шляхом зачитування представником лічильної комісії прізвищ депутатів, якщо така пропозиція підтримана не менше ніж однією третиною депутатів від загального складу ради.

5. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті Коломийської районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

6. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

– обрання голови ради, заступника, звільнення їх з посади;

– ухвалення рішення про недовіру голові Коломийської районної державної адміністрації;

– подання до Кабінету Міністрів України та Президента України пропозицій щодо голови Коломийської районної державної адміністрації.

Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.

7. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета таємного голосування. За пропозицією голови засідання питання щодо затвердження форми бюлетеня для таємного голосування може бути внесене на розгляд сесії ради.

8. У бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури або питання, схвалені радою. Цей список голова засідання передає лічильній комісії. Кандидати на посаду, з дотриманням черговості подання їх кандидатур, мають право виступити на пленарному засіданні з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

9. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщення чи окремо стоячої, відгородженої трибуни) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

10. Кожному депутатові, після подання ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня, лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщення чи окремо стоячої, відгородженої трибуни) для таємного голосування.

11. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи ін.) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна бути біля кабіни (приміщення чи окремо стоячої, відгородженої трибуни) для таємного голосування.

12. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

13. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Бюлетень, на якому буде будь-яка зайва позначка з лицьової або зворотної сторін, вважається недійсним. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.

Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.

14. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менше як половина депутатів від загального складу ради. У разі коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування.

15. Кандидат вважається обраним, а рішення ухваленим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

16. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

17. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.

18. У разі коли жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові районної державної адміністрації, звільнення голови ради і його заступника, а також з інших питань не отримано необхідної кількості голосів від загального складу ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться.

19. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

20. Голова лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування рада не ухвалює.

21. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає раді, яка ухвалює рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

Стаття 68

Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

Стаття 69

Рада може визнати рішення таким, що втратило чинність з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 70

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 71

1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради та їх авторами.

2. Оригінал рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи) в такому порядку: 
– автора (ініціатора) проекту;

– голови відповідної галузевої постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій) (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проект рішення та прийняла висновки та рекомендації);

– завідувача юридичного відділу виконавчого апарату ради;

– керуючого справами виконавчого апарату ради;

– заступника голови ради.

Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, обов’язковою є віза її керівника. У випадку, коли автором проекту є районна державна адміністрація, обов’язковими є візи керівника профільного структурного підрозділу адміністрації; юридичного структурного підрозділу адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

3. Проект рішення, яким передбачається здійснення фінансування, повинен бути завізований керівником структурного підрозділу з питань фінансів районної державної адміністрації.

4. Текст рішення, прийнятий радою, візується на звороті останнього аркуша рішення. Якщо текст рішення завізований із зауваженнями, їх подають на підпис разом із текстом рішення.

5. Тексти прийнятих рішень оформляються невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття та подаються керуючим справами виконавчого апарату ради на підпис голові засідання.

6. Кожному рішенню присвоюється порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Коломийської районної ради.

7. Голова засідання повинен підписати ухвалені радою і належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття.

Стаття 72

1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.

2. Рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття.

3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналові рішення, іншого акта ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів від дня виявлення невідповідності.

Глава 2.12. Порядок надання слова

Стаття 73

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається письмово на ім’я голови засідання після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях. У заяві вказуються такі дані: від якої депутатської фракції, групи або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто.

2. У кожний поточний момент до списку промовців прізвище однієї і тієї ж особи, яка бажає виступити, може бути внесено лише один раз.

3. Голова засідання може надати слово для виступу також і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

4. Головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських фракцій, груп слово для виступу надається обов’язково (за їхнім бажанням) в межах відведеного для виступів часу.

Стаття 74

1. Голова, заступник голови ради, голови постійних комісій, голова районної державної адміністрації, голови депутатських фракцій і груп мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.

2. Якщо особа, зазначена в частині 1 цієї статті, виступила з обговорюваного питання після припинення дебатів або після закінчення часу, відведеного для виступів у дебатах, то дебати вважаються відкритими знову. Якщо такий виступ відбувся в ході дебатів, то депутатська фракція, група, яка вичерпала свій час на обговорення питання, що розглядається, отримує додатково час для виступів, рівний четвертій частині того часу, що їй надавався.

Стаття 75

1. Депутатові, який вніс пропозиції чи поправки, за його проханням надається слово для виступу.

2. Депутатові може бути продовжений час для виступу за рахунок часу іншого депутата, якщо останній був записаний до списку промовців.

Стаття 76

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або помінятися з іншим депутатом чергою.

2. Депутат може передати своє право на виступ іншому депутатові, скористатися цим правом можна лише один раз.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з частиною 1 цієї статті.

4. Якщо у виступі промовця вживається прізвище депутата, цей депутат має право на репліку.

Стаття 77

Слово щодо порядку ведення засідання ради, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснень надає голова засідання позачергово, але не перериваючи промовця.

Стаття 78

1. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2. Уповноважені представники постійних комісій, депутатських фракцій, груп, окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій

Стаття 79

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться так, щоб виявити справжнє волевиявлення більшості депутатів.

2. За жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій головою на засідання.

Стаття 80

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, голова засідання оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування.

3. Голова засідання може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може ухвалюватися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 81

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада спочатку проводить голосування щодо пропозиції, внесеної депутатами від опозиції, а далі – щодо інших пропозицій у порядку їх надходження, і при цьому обирає з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір визначеної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 82

1. Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проект рішення відхиляється, то він вважається відхиленим у цілому.

2. Ухвалення рішення при голосуванні пропозицій, поправок частинами здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

Стаття 83

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка в меншій мірі змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 84

1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх у цілому або їх частин. Рішення про вилучення ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, неухвалення рішення про його схвалення не виключає потреби проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.

3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, голова засідання на свій розсуд для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з ухваленням рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію за такою ж формою.

Стаття 85

1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Голова засідання надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.

2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, голова засідання послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування за кожну поправку чи пропозицію окремо.

3. Перед кожним голосуванням голова засідання формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

4. Після закінчення голосування голова засідання оголошує його повні результати і ухвалене рішення.

Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 86

1. На засіданні ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Голова засідання має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.

2. Якщо голова засідання звертається до депутата, останній повинен негайно призупинити свій виступ, в іншому разі голова засідання має право зупинити його виступ.

3. Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу голови засідання, мікрофон може бути вимкнено без попередження.

4. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з необговорюваного питання, голова засідання після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

Стаття 87

Якщо депутат вважає, що промовець або голова засідання неправильно тлумачать його слова чи дії, він може письмово звернутися до голови засідання з проханням надати йому слово для пояснень і зауважень. За таким зверненням голова засідання надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку голова засідання відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо така інформація, на думку депутата, міститься у поширених через виконавчий апарат ради інформаційних матеріалах, то голова засідання надає депутатові слово в кінці засідання за його письмовим зверненням.

Стаття 88

1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання голова засідання може оголосити перерву або закрити засідання.

2. Якщо під час засідання ради в будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Голова засідання повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до правоохоронних органів з проханням вжити заходів впливу; коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, голова засідання повідомляє раду про них після перерви або при відкритті наступного засідання.

3. У разі невиконання депутатом ради своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада за попередніми висновками відповідної профільної комісії може прийняти рішення про позбавлення його на певний період слова на пленарних засіданнях ради, повідомлення виборців через засоби масової інформації щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.

4. Присутні на пленарних засіданнях ради не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні ради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у випадку повторного порушення – позбавляти особу права виступу на даному засіданні ради.

5. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні ради може припинити його виступ, поставити питання про позбавлення права депутата брати участь у пленарному засіданні ради та видалити його із залу.

6. У разі невиконання депутатом ради своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи рада за попередніми висновками відповідної профільної комісії може прийняти рішення про позбавлення його на певний період слова на пленарних засіданнях ради, повідомлення виборців через засоби масової інформації щодо ставлення депутата до виконання своїх обов’язків.

Стаття 89

1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до голови засідання із зауваженнями та запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.

2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головою засідання, рада за пропозицією, внесеною від депутатських фракцій, груп, після скорочених дебатів може ухвалити рішення про відсторонення голови засідання від ведення пленарних засідань на термін до двох пленарних засідань.

Глава 2.15. Протокол засідання

Стаття 90

1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання ради підписує голова засідання.

2. У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; прізвища голови засідання і промовців; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і ухвалені рішення.

3. Пленарне засідання ради записується на компакт-диск або інші електронні носії, за наявності технічних можливостей здійснюється відеозапис, які зберігаються у виконавчому апараті ради протягом п’яти років.

 Стаття 91

До протоколу засідання ради додаються:

– реєстр письмової реєстрації депутатів;

– результати відкритого (поіменного) та таємного голосування;

– тексти невиголошених виступів депутатів;

– окремі думки депутатів щодо ухвалених радою рішень.

Стаття 92

1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і ухвалення рішення радою.

2.  Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

3. Виконавчий апарат ради оформляє протокол засідання відповідно до вимог статей 90, 91 Регламенту і в обов’язковому порядку оприлюднює цей протокол на офіційному веб-сайті Коломийської районної ради не пізніше 10-ти робочих днів після завершення пленарного засідання ради.

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи ради

Глава 3.1. Депутати ради

Стаття 93

  1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
  2. Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 94

Депутатам ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак “Депутат районної ради”. Депутат носить цей знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Стаття 95

До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:

– участь у роботі сесій ради;

– участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких обрано депутата;

– виконання доручень ради та її органів;

– робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень.

Стаття 96

1. На час сесії чи засідання постійної комісії ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

2. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада ухвалює рішення щодо нього персонально.

3. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.

4. На вимогу третини від загального складу ради, після закінчення сесії ради за поданням виконавчого апарату ради в засобах масової інформації публікується інформація про відсутність депутатів на сесії.

Стаття 97

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Глава 3.2. Депутатські фракції та групи

Стаття 98

1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутатська фракція складається не менше як з трьох депутатів.

2. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в раді лише одну депутатську фракцію.

3. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також організація роботи визначається місцевою організацією політичної партії.

4. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат ради, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.

5. Організаційні рішення фракції, що є правовою підставою для прийняття рішення радою, вважаються легітимними, якщо вони прийняті більшістю депутатів від загального складу фракції.

Стаття 99

1. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень за спільністю проблем, які вони вирішують, депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднюватись у депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п’ятьох депутатів.

2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання ввійти до її складу.

3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

6. Організаційні рішення зборів депутатської групи, що є правовою підставою для прийняття рішення радою, вважаються легітимними, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу депутатської групи.

Стаття 100

1. Депутатська група, фракція реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, фракції, та депутатів, які уповноважені представляти группу, фракцію.

2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської групи, фракції, голова засідання на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської групи, фракції, її кількісний склад та уповноважених представників. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій, груп. Ця інформація заноситься до протоколу засідання.

Стаття 101

1. Уповноважений представник депутатської фракції чи групи може письмово доручити виконання його функцій, закріплених цим Регламентом, будь-кому із членів депутатської фракції, групи.

2. Депутатські фракції, групи мають право:

– на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

– об’єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції;

– здійснювати інші права, передбачені законодавством.

3. Депутатська фракція, група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

4. Депутати і депутатські фракції, групи можуть вільно співпрацювати шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.

5. Жодна депутатська фракція, група не мають права виступати від імені ради.

6. Депутатські фракції, групи та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Стаття 102

1. Депутати, які оголосили про свій перехід до опозиції, не зобов’язані брати участь у роботі підготовчих, робочих та інших груп, які створюються в комісіях ради. Підготовку і вивчення питань, а також розробку пропозицій ці депутати можуть здійснювати індивідуально або в складі депутатських фракцій, груп. Депутатам, які оголосили про свій перехід до опозиції, не може бути відмовлено в участі у роботі зазначених фракцій, груп на пропорційних засадах.

2. Про свій перехід до опозиції чи вихід з неї депутат або депутатська фракція, група роблять заяву на засіданні ради.

Стаття 103

1. Голова ради забезпечує зареєстровані депутатські фракції, групи приміщеннями, необхідним обладнанням тощо.

2. Голова ради не може бути керівником депутатської фракції, групи та представляти їхні інтереси в раді.

3. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

Стаття 104

1. Депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього повинна бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.

3. Депутатське звернення може надсилатись за вибором депутата через виконавчий апарат ради або самим депутатом. Депутатські звернення, що направляються через виконавчий апарат реєструються в окремому журналі вихідної кореспонденції. Працівники виконавчого апарату контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники виконавчого апарату повідомляють про це відповідного депутата.

4. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п’ять календарних днів.

5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 105

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

3. Запит може бути поданий депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит, коли це потрібно, обговорюється на пленарному засіданні ради.

4. Голова засідання ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).

5. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати на нього офіційну письмову відповідь.

7. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат ради.

Стаття 106

1. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у місячний термін від дня одержання запиту надсилається голові ради та депутатові, який його вніс, якщо інший строк не встановлений радою.

2. Відповідь оголошується головою засідання в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

3. Кожен депутат має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.

4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів ради. У цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проект рішення ради роздаються депутатам.

5. При обговоренні відповіді на депутатський запит на пленарне засідання запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.

6. За результатами обговорення депутатського запиту рада на пленарному засіданні ухвалює рішення.

Стаття 107

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення з нього не ухвалюється.

Глава 3.4. Голова районної ради

Стаття 108

1. Голова ради обирається Коломийською районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та сьомою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, шляхом таємного голосування.

5. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

6.Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

7. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Зазначені повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 109

1. Голова ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує надання депутатам допомоги для здійснення ними своїх повноважень;

7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організовує роботу президії ради;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів; обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення; вивчення громадської думки; оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження ради та її органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

18)  вирішує інші питання, доручені йому радою.

2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Глава 3.5. Заступник голови районної ради

Стаття 110

1. Районна рада обирає заступника голови ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.

2. Заступник голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.

3. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування, більшістю голосів від загального складу ради. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

4. Повноваження заступника голови ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

6. Заступник голови ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

7. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.

Глава 3.6. Президія районної ради

Стаття 111

1. Президія ради створюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.

2. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради. Президія ради може ухвалювати рішення, які мають дорадчий характер.

3. До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.

4. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Глава 3.7. Постійні та тимчасові комісії ради

Стаття 112

Повноваження та порядок діяльності постійних комісій ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типовим положенням про постійні комісії та положеннями про постійні комісії, які затверджується радою та цим Регламентом.

Стаття 113

1. Рада створює і обирає постійні комісії в складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови ради.

3. Про обрання постійних комісій у складі голови та її членів рада ухвалює відповідні рішення.

Стаття 114

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається ухваленим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються
з моменту ухвалення радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

Глава 3.8. Виконавчий апарат районної ради

Стаття 115

1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та цим Регламентом.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Розділ 4. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією

Стаття 116

У разі розгляду районною державною адміністрацією питань, які належать до повноважень ради, вона повинна повідомити про це раду.

Стаття 117

Органи та посадові особи ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів районної державної адміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб ради.

Стаття 118

Районна державна адміністрація є підзвітною раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 119

Рада відповідно до вимог чинного законодавства може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.

Розділ 5. Відповідальність органів і посадових осіб районної ради

Стаття 120

Рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 121

Районна рада періодично, але не менше як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

Розділ 6. Дострокове припинення повноважень ради

Стаття 122

1. Повноваження ради можуть бути достроково припинені у випадках:

– якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

– якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом України, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;

– передбачених Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.

2. Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради вирішується Верховною Радою України.

Розділ 7. Відкритість і гласність роботи Коломийської районної ради

Стаття 123

1. Засідання ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.

2. Рада систематично інформує населення про свою діяльність, ухвалені рішення, хід їх виконання.

3. Відкритість засідань сесії ради забезпечується шляхом доступу до них усіх осіб, крім випадків, передбачених цим Регламентом та рішеннями ради і розпорядженнями голови ради.

4. Гласність роботи ради забезпечується шляхом ведення трансляції засідань телебаченням і радіо, публікацією її рішень у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради. Час та форма трансляцій визначається радою. За рішенням ради аудіо трансляція засідань ради може здійснюватись за межами будинку ради.

5. Представники преси, радіо і телебачення можуть бути присутні за умови наявності відповідних посвідчень. Виконавчий апарат ради надає за бажанням представникам засобів масової інформації матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких ухвалено в установленому порядку відповідне рішення.

6. У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або цього Регламенту, акредитація журналіста може бути припинена за процедурним рішенням ради.

7. На пленарних засіданнях сесії ради також можуть бути присутні громадяни та представники інститутів громадянського суспільства, за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті ради. Для забезпечення належних умов перебування під час сесії ради та задля унеможливлення перешкоджання здійсненню депутатських повноважень, для присутніх надаються спеціально підготовлені місця.

8. Присутнім забороняється вчиняти будь-які дії, якщо такі дії перешкоджають роботі ради, її органів та депутатів. В такому випадку присутня особа може бути вилучена з приміщення районної ради працівниками органів правопорядку.

9. Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою обмеження протиправних дій із боку конкретної особи (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані, тощо).

Стаття 124

Коломийська районна рада VII скликання може прийняти Антикорупційну програму Коломийської районної ради, положення якої повинні враховувати норми чинного антикорупційного законодавства України, зокрема, Законів України: «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки», «Про Національне антикорупційне бюро України», інших нормативно-правових актів.

Розділ 8. Опозиційна діяльність в Раді

Стаття 125

Опозиційною є діяльність депутатських фракцій, яка спрямована на реалізацію програм і пропозицій, альтернативних до дій чинної влади.

Стаття 126

1. Рішення про опозиційну діяльність в Раді ухвалюється відповідною депутатською фракцією на своєму засіданні й оформлюється відповідною заявою за підписом уповноваженого представника депутатської фракції.

2. Заява про опозиційну діяльність виголошується уповноваженим представником депутатської фракції на пленарному засіданні ради. До заяви додається протокол зборів депутатської фракції, підписаний головуючим та секретарем зборів.

Стаття 127

1. Опозиційним депутатським фракціям надається право на виступ в обговоренні питань порядку денного пленарного засідання сесії ради відповідно до цього Регламенту.

2. Опозиційні депутатські фракції мають право вносити пропозиції до плану роботи ради, до порядку денного пленарних засідань ради, постійних комісій ради та проекти рішень ради.

3. Опозиційні депутатські фракції мають право претендувати на головування у двох постійних комісіях ради.

Розділ 9. Термін дії Регламенту внесення змін і доповнень до регламенту

Стаття 128

1. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на пленарному засіданні ради і діє до часу прийняття нової редакції Регламенту радою наступного скликання.

Стаття 129

1. Протягом строку повноважень ради можуть вноситись зміни і доповнення до цього Регламенту за пропозицією голови ради, також за пропозицією постійних комісій, депутатів.

2. Зміни та доповнення до Регламенту ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради згідно з Порядком підготовки проектів рішень Коломийської районної ради.

3. Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

4. Визнання окремих положень цього Регламенту незаконними (недійсними) не тягне за собою визнання Регламенту незаконним (недійсним) у цілому.

Розділ 10. Порядок проведення пленарних засідань районної ради, постійних депутатських комісій у період дії воєнного стану, режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, особливого періоду

Стаття 1

1.У період дії воєнного стану, режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуації чи особливого періоду проведення пленарних засідань районної ради, засідань депутатських комісій, оприлюднення проєктів рішень органу місцевого самоврядування та прийнятих рішень здійснюється відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування у відповідний період.

2.З метою вжиття заходів щодо збереження життя і здоров’я депутатів та інших осіб, участь у засіданні яких визнана обов’язковою, за рішенням голови районної ради може бути обмежена присутність інших осіб на пленарному засіданні, а також можливість фото-, відеозйомки, звукозапису та трансляції в мережі Інтернет.

3.Порядок доведення рішення про скликання сесії до депутатів та населення, порядок оприлюднення та доведення до відома депутатів проєктів рішень та порядок оприлюднення рішень районної ради у період дії воєнного стану, режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуації чи особливого періоду визначається головою районної ради з урахуванням законодавства України, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування у відповідний період.

Стаття 2

1.У період дії воєнного стану, режиму надзвичайного стану, надзвичайної ситуації, періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), проведення пленарних засідань районної ради, засідань постійних депутатських комісій може відбуватися в режимі відеоконференції, аудіоконференції, обговорення в групових чатах (дистанційне засідання), при умові забезпечення можливості ідентифікації депутата. За наявності бажання депутата взяти участь у пленарному засіданні ради, засіданні постійної комісії допускається також проведення змішаних форм засідань сесії ради та постійних комісій: очне та в режимі відео- чи аудіоконференції.

Проведення пленарних засідань районної ради, постійних депутатських комісій в режимі відеоконференції або аудіоконференції, обговорення в групових чатах (дистанційне засідання) відбувається відповідно до вимог законів України.

2. Дистанційне засідання не може проводитися стосовно питань, що потребують таємного голосування.

3. Розпорядження голови районної ради про дистанційне засідання районної ради доводиться до відома депутатів районної ради і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання.

4. Повідомлення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів районної ради виконавчим апаратом районної ради за допомогою всіх доступних засобів зв’язку, в тому числі, але не виключно, із використанням програмних засобів Messenger, Viber, WhatsApp, Signal, електронної пошти депутата.

5. Голова районної ради приймає рішення про скликання дистанційного засідання, час та спосіб його проведення, вносить пропозиції та формує порядок денний засідання і головує на засіданнях. У разі відсутності голови районної ради дистанційне засідання районної ради проводить заступник голови районної ради, засідання постійних депутатських комісій проводить голова комісії, у разі відсутності – заступник голови комісії.

6. Перед кожним дистанційним засіданням формується список осіб, що братимуть участь у засіданні.

7. Дистанційні засідання можуть проводитися за допомогою програмного забезпечення через інформаційно-телекомунікаційні засоби зв’язку, що дозволяють забезпечити зв’язок в режимі відеоконференції, аудіоконференції, групових чатах.

8. Використовувані в дистанційному засіданні технічні засоби мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати поіменне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

9. Дистанційне засідання є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації депутатів районної ради, що беруть в ньому участь, в кількості, визначеній Регламентом.

10. Хід і результати дистанційного засідання обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів, зокрема аудіо-, відеозапису, роздруківки чату. Запис (роздруківка) дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

11. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють проведення дистанційного засідання, оголошується перерва з метою їх усунення та відновлення роботи.

12. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні та має право голосу на ньому, здійснюється шляхом зачитування прізвищ, імен, по батькові депутатів районної ради та підтвердження останніми своєї присутності. Після ідентифікації (реєстрації) присутніх вноситься відповідна відмітка до картки реєстрації, яка підписується відповідно до встановленого Регламентом порядку.

13. Рішення на дистанційному засіданні приймається більшістю депутатів районної ради поіменним голосуванням.

14. Голосування на засіданні проходить в алфавітному порядку за прізвищем кожного депутата районної ради після оголошення головуючим на засіданні початку голосування та відповідного прізвища депутата районної ради.

15. Результати поіменного голосування фіксуються у відомості поіменного голосування щодо кожного питання навпроти прізвищ депутатів районної ради, які беруть участь у дистанційному засіданні, шляхом проставлення відповідного волевиявлення – «ЗА», ПРОТИ», УТРИМАВСЯ», «НЕ ГОЛОСУВАВ». Відомість підписується відповідно до встановленого Регламентом порядку.

16. Ведення протоколу та фіксація результатів поіменного голосування здійснюється відповідними працівниками районної ради, які перебувають в одному приміщенні з головуючим на засіданні.

Стаття 3

17. На проєкти рішень та рішення, що розглядалися та прийняті на засіданні ради відповідно до пункту 111 Прикінцевих та Перехідних положень ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10 статті 9 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», не поширюються вимоги пункту 3 частини першої (у частині оприлюднення проєктів актів), частини четвертої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.