Положення про постійні комісії

УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА
восьме демократичне скликання
(перша сесія )

РІШЕННЯ
від  22 грудня 2020 року № 17-І/20
м. Коломия

 Про Положення про постійні
комісії районної ради

 Відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Положення про постійні комісії Коломийської районної ради (додається).

2 . Рішення районної ради від  10.12.2015 року № 6-І/15 “Про Положення про постійні комісії районної ради ” вважати таким, що втратило чинність.

  1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Заступник голови районної ради                          Дмитро Самуляк

 

Додаток

до рішенням районної ради
від  22 грудня 2020 року

№ 17-І/20

Положення
про постійні комісії Коломийської районної ради

1. Загальні положення

1.1. Постійні комісії ради є органами районної ради, які є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.2. Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Коломийської районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.4. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.

1.5. Усі члени комісії мають рівні права.

1.6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови районної ради.

1.7. Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Повноваження постійних комісій

2.1. Постійні комісії Коломийської районної ради:

– беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;

– попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.2. Постійні комісії Коломийської районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету; вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

2) розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.3. За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою постійні комісії:

1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, питання віднесені до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

2) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

3) за галузевим принципом розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян щодо питань, які потребують розгляду на сесії районної ради і готують свої висновки.

4) розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян, що адресовані безпосередньо комісії.

2.4. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів необхідні матеріали й документи.

2.5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

3. Організація роботи постійних комісій

3.1 Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

3.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.3. Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації, які ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії. Висновки і рекомендації підписує голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови або секретар комісії. За пропозицією третини членів комісії може проводитись поіменне голосування щодо окремих питань порядку денного.

3.5. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії, а за відсутності секретаря – заступник голови комісії. Якщо на засіданні головує заступник голови комісії, протокол підписують голова засідання і секретар комісії. За відсутності на засіданні комісії заступника голови комісії і секретаря, протокол підписують голова і один із членів комісії. Кожен член комісії має право на окрему думку, яка долучається до протоколу.

3.6. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради, розглядаються комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, а також протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій.

3.7. Постійна комісія для вивчення питань може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

3.8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3.9. Постійні комісії на основі цього Положення, Регламенту Коломийської районної ради, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, а також відповідно до функціональної спрямованості і порядку організації роботи розробляють свої положення, які затверджуються радою.

3.10. Керівництво районної ради забезпечує постійні комісії приміщеннями та оргтехнікою, при необхідності автотранспортом.